આવવા દે – હેમેન શાહ

Share it via

વિચારો નિરંકુશ જવા આવવા દે,
અજાણી દિશાથી હવા આવવા દે.

તું રેખાઓ દોરી ને રંગો જતા કર,
એ વરસાદને પૂરવા આવવા દે.

કદી મુક્ત મનથી તો ખડખડ હસી પડ,
કદી નીચે ઉન્નત ભવાં આવવા દે.

નથી આભ બદલી શકાતું, એ માન્યું,
જરા પંખીઓ તો નવાં આવવા દે.

બધે નામ-સરનામું જાહેર ના કર
જગતને પછી પૂછવા આવવા દે.

હેમેન શાહ

Leave a Comment

error: Content is protected !!