એકાંત મેડી – જાનકી મહેતા

Share it via

એકાંત મેડી
હું તું રાત ઘૂઘવે
પંખીયુગલ

એકાંત મેડી
હું તું રાત મૌન
સહરા પરે ચંદ્ર

એકાંત મેડી
હું તું રાત વાસંતી
મ્હેકે ભ્રમર

એકાંત મેડી
હું તું રાત હાલકડોલક
સાગરી વમળ

એકાંત મેડી
હું તું રાત ઝળૂંબે
ગગન-ભીની-ધારા

એકાંત મેડી
હું તું રાત રૂઠે
વીંચે પંખ પતંગ

એકાંત મેડી
હું તું રાત વરસે
ઝરમર પારિજાત

એકાંત મેડી
હું તું રાત બેચેન
સ્મરણો લોહીલુહાણ

એકાંત મેડી
હું તું રાત નશાચૂર
ઝરણે ઘોડાપુર

જાનકી મહેતા

80 Rs On Amazon
Samsung Original Level U Bluetooth Wireless in-Ear Headphones

Leave a Comment

error: Content is protected !!