એક બપોરે – રાવજી પટેલ

Share it via

મારા ખેતરને શેઢેથી
’લ્યા ઊડી ગઇ સારસી!
મા,
ઢોચકીમાં છાશ પાછી રેડી દે.
રોટલાને બાંધી દે.
આ ચલમની તમાકુમાં કસ નથી;
ઠારી દે આ તાપણીમાં
ભારવેલો અગની,
મને મહુડીની છાંય તળે
પડી રહેવા દે.
ભલે આખું આભ રેલી જાય,
ગળા સમું ઘાસ ઊગી જાય,
અલે એઇ
બળદને હળે હવે નઈં….
મારા ખેતરને શેઢેથી –

રાવજી પટેલ

download Kavya Dhara mob app from this link

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sufalamtech.poem

Image credit Vipul Joshi Surat

Leave a Comment

error: Content is protected !!