એમ પણ નથી – ભરત વિંઝુડા

Share it via

હું શબ્દમાં સમાઈ શકું એમ પણ નથી,
સંજ્ઞાથી ઓળખાઈ શકું એમ પણ નથી !

તે વાતચીતમાં જ મને વ્યસ્ત રાખશે,
એકાદ ગીત ગાઈ શકું એમ પણ નથી !

એક મંચ છે ને એમાં નથી મારી હાજરી,
શ્રોતામાં ગોઠવાઈ શકું એમ પણ નથી !

આઠે પહોર યાદ ન આવી શકું ભલે,
કોઈ દિવસ ભુલાઈ શકું એમ પણ નથી !

છોડી દઈને જાત નિરાકાર થઇ ગયો,
શોધો ને હું છુપાઈ શકું એમ પણ નથી !

  • ભરત વિંઝુડા

Leave a Comment

error: Content is protected !!