એવાં સગપણ ક્યા છે ? – કુમુદ પટવા

Share it via

આંસુઓના પડે પ્રતિબિંબ
એવાં દર્પણ ક્યાં છે ?
કહ્યાં વિના સઘળું સમજે
એવાં સગપણ ક્યા છે ?

– કુમુદ પટવા

Leave a Comment

error: Content is protected !!