એ જ ટોળાથી અલગ પડતા નથી – રાકેશ હાંસલિયા

Share it via

એ જ ટોળાથી અલગ પડતા નથી,
જાતને ક્યારેય જે મળતા નથી.

શું કહું એને, કૃપા કે અવકૃપા ?
પાંદડાં આ વૃક્ષનાં ખરતાં નથી !

ચીસ સાંભળતા નથી, એવું નથી,
પણ હવે લોકો જ ખળભળતાં નથી.

એવું થોડું છે ગમીએ સર્વને,
જેમ આપણને ઘણાં ગમતાં નથી.

એવું શું ફેક્યું સરોવરમાં તમે ?
કાં હજુયે નીર આછરતાં નથી !!

વ્યર્થ છે ખોબો ધરી નિત ઊભવું,
એમ કાંઈ પથ્થરો ઝમતા નથી.

રાકેશ હાંસલિયા

Rigveda 125 – Rs on Amazon

Leave a Comment

error: Content is protected !!