કંઠી પ્હેરે – ભરત ભટ્ટ ‘પવન’

Share it via

કોઈ સાચી ને શ્રદ્ધાની કંઠી પ્હેરે
કોઈ ખોટી ને દેખાડાની કંઠી પ્હેરે

મોંઘામાની કંઠી પ્હેરે માણસ મોટા
નાના માણસ તો સપનાની કંઠી પ્હેરે

કોઈ પ્હેરે કિસ્મતનું માદળિયું-તાવીજ
કોઈ ખાલી પરસેવાની કંઠી પ્હેરે

રાજીપાની કંઠી પ્હેરે કોઈ કાયમ
કોઈ કાયમ ખાલીપાની કંઠી પ્હેરે

પોતે કંઠી પ્હેરી રાખે વાંધો ક્યાં છે?
એ તો કંઠી પ્હેરાવાની કંઠી પ્હેરે

મન ફાવે એવી કંઠી સૌ પ્હેરે લોકો
કંઠી પોતે પસ્તાવાની કંઠી પ્હેરે

કંઠી ઉર્ફે કુંડાળું ને વાડાબંધી
માણસ એમાં બંધાવાની કંઠી પ્હેરે

ભરત ભટ્ટ ‘પવન’

Leave a Comment

error: Content is protected !!