ક્યાં ઝટમાં બોલે – જવાહર બક્ષી

Share it via

ઇચ્છાય મળી મરજાદી ક્યાં ઝટમાં બોલે
બોલે તો પણ ક્યારે કૈં પરગટમાં બોલે

ઝીણી ઝીણી રણઝણ એ પણ છાનીમાની
ઝાંઝર પણ પડઘાઇને ઘુંઘટમાં બોલે

ઘર-ખૂણાની રાખ ઘસાતી ગાગર સાથે
આખી રાતનું અંધારું પનઘટમાં બોલે

લાગણીઓની જાત જનમથી છે મિતભાષી
વરસે અનરાધાર અને વાછટમાં બોલે

સહુ શબ્દોને સમ દીધા કે ચૂપ રહેવું
એ ધારી કે કોઈ ઉપરવટમાં બોલે.

જવાહર બક્ષી

Leave a Comment

error: Content is protected !!