ગીતા પરીખ

Share it via

પગલું મેં માંડ માંડ દીધું ‘તું માંડવા
ને તેં તો લંબાવી દીધી કેડી!
આંખો આ અમથી બે હસી ઊઠી ત્યાં તો
તેં નજરુંની બાંધી દીધી બેડી!

હૈયાના દ્વાર હજી ખૂલ્યાં – અધખૂલ્યાં ત્યાં
બોલી અણબોલી તેં જાણી,
અંધારા આભે આ બીજ સ્હેજ દેખી ત્યાં
પૂનમની ચાંદની માણી.

પળની એકાદ કૂણી લાગણીની પ્યાલીમાં
આયુષની અમીધાર રેડી!
પગલું મેં માંડ માંડ દીધું ‘તું માંડવા
ને તેં તો લંબાવી દીધી કેડી?!

-ગીતા પરીખ
(10-08-1929)

Leave a Comment

error: Content is protected !!