ગીત – જતીન બારોટ

Share it via

ગામ વચાળે પીપળીયોને, પીપળે લીલું પાન કે વ્હાપરણ્યોજી,
અલ્લડ મારો દેરીડોને, સાસુને ગુમાન કે વ્હાલા પરણ્યોજી,

પરણ્યા ઊભા ખેતર વચ્ચે, ડાંગરની છે ઝોલ કે વ્હાલા પરણ્યોજી,
કેમ કરીને આવું, એજી, છાતી પૂગ્યો મોલ કે વ્હાલા પરણ્યોજી,

માઝમ રાતે પરણ્યાજીને ચડીયલ રાતી રીસ કે વ્હાલા પરણ્યોજી,
ઓસરીયે આવો ગોરાંદે, અડધી મારી મીશ કે વ્હાલા પરણ્યોજી,

ઉનમણે પાણી મૂક્યું ને, ચૂલે મૂક્યો ભાત કે વ્હાલા પરણ્યોજી,
સ્હેજ ઘણીજી ખમો, અમારે નકોરડા છે સાત કે વ્હાલા પરણ્યોજી,

દીયર લાવ્યો મેંદી, હાથે ચીતર્યા રૂડા મોર કે વ્હાલા પરણ્યોજી,
રંગ લાવશે મેંદી ભાભી, જોજો વ્હેલે પ્હોર કે વ્હાલા પરણ્યોજી,

જતીન બારોટ

Leave a Comment

error: Content is protected !!