ગીરો મૂકયો – અશોકપુરી ગોસ્વામી

Share it via

મેં ગઝલ મૂકી – ને, તેં હીરો મૂક્યો
તોય લાગ્યું મેં મને ગીરો મૂકયો.

રેશમી વસ્ત્રોને ત્યાગી હે ગઝલ,
દેહ પર ભગવો અમે લીરો મૂક્યો.

દેહની પીડા, નથી કરતી પીડા,
મેં જ મારા હાથથી ચીરો મૂક્યો.

શબ્દ પણ બોલ્યા વિના સમજી ગયા
તલવાર તેં પકડી, તો મંજિરો મૂક્યા.

મન પરમ પદ પામવાને તપ કરે,
અવતારનો ચકડોળ તેં ધીરો મૂક્યો.

Leave a Comment

error: Content is protected !!