ચિઠ્ઠી – દુહા – હર્ષદ ચંદારાણા

Share it via

તું મધમીઠી શેરડી, રસની પૂરી પુરાંત
હું અણીયાળો દાંત, (પણ) ખેતરવા છેટા રહ્યા

હું સાકરનો ગાંગડો, તું શેડકઢું દૂધ
બરણી-બોઘરણે બંધ, આપણ (તો) અળગા રહ્યા

કોઈ એક અમાસની તું અંધારી રાત
હું સૂરજની જાત, મહિનોમાસ વલવલું

કુણા-માખણ દેહથી, આઘું રહેવું ઠીક
અડતા લાગે બીક, જાય જરામાં ઓગળી

આ કોઈ ચિઠ્ઠી નથી, છે મારો જમાણો હાથ
મને ગણી સંગાથ, ચાંપી દેજે છાતીએ

હર્ષદ ચંદારાણા

Leave a Comment

error: Content is protected !!