જળનો ઝોંકો ~ પ્રફુલ્લા વોરા

Share it via

જરાક જળમાં જોયું ત્યાં તો જળનો વાગ્યો ઝોંકો રે !
પથ્થર હો તો ઠીક, કરું કાં પરપોટાનો ધોખો રે ?

વાદળ-વાદળ રમતાં રમતાં
   છાંટ જરા શી વાગી,
જળ સોંસરવી વીજ અચાનક
   ફાંસ બનીને વાગી

પ્હાડ જેવો પહાડ તૂટે. ત્યાં ધરવો કેમેય ખોબો રે ?
પથ્થર હો તો ઠીક, કરું કાં પરપોટાનો ધોખો રે ?

તડકાથી તરબોળ પાંદડે
   ટહુકા ટાંકયા ચાર
થીજેલી નદીઓએ છેડયા
   સૂર સપ્તકના તાર,

ધુમ્મસ ઠાંકયાં અજવાળાંને કોઈ હવે તો ખોલો રે !
પથ્થર હો તો ઠીક, કરું કાં પરપોટાનો ધોખો રે !

પ્રફુલ્લા વોરા

Leave a Comment

error: Content is protected !!