જાવાનું છે – જીત જોબનપુત્રા

Share it via

વાયરાને બસ વાવાનું છે
જંગલ થરથર થાવાનું છે

એવું નથી અહીં કોયલ બોલે
તમરાને પણ ગાવાનું છે

જળાશય છો ખાલી પડ્યાં
સ્નેહ સરોવર ન્હાવાનું છે

રાતવરત છે ફરવાનું,પછી
ઊંધા થઈ લટકાવાનું છે

અવધૂતોએ દિશા પ્હેરી
શાને પછી સંતાવાનું છે

કોઈ એવા તરભેટે ઊભાં
માર્ગ નથી પણ જાવાનું છે

જીત જોબનપુત્રા

Leave a Comment

error: Content is protected !!