જીવવાનું મન થયું – સોલીડ મહેતા

Share it via

મૌલવીના ગામ વચ્ચે મય પીવાનું મન થયું.
આ તમારા પુણ્યને પડકારવાનું મન થયું.

સાવ ચીંથરેહાલ આખી જિંદગી ભટક્યા કર્યું,
આખરી ક્ષણને હવે શણગારવાનું મન થયું.

ચાંદ સૂરજનું ગ્રહણ થતું રહે છે એટલે
તારલાનું જેમ અમને જીવવાનું મન થયું.

જોખવી દાવો લગાવ્યા કાળના જુગારમાં,
ને હવે જીતેલ બાજી હારવાનું મન થયું.

આયનામાં ખુદને મળવાની ઘણી ઈચ્છા હતી,
લ્યો મળ્યા તો કેમ આંસુ સારવાનું મન થયું ?

સોલીડ મહેતા

Leave a Comment

error: Content is protected !!