તમે વાતો કરો તો થોડું સારું લાગે – સુરેશ દલાલ

Share it via

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sufalamtech.hindipoem&hl=en

Download kavya Dhara Hindi Application from above link

તમે વાતો કરો તો થોડું સારું લાગે;
આ દૂરનું આકાશ મને મારું લાગે.

વૃક્ષો ને પંખી બે વાતો કરે છે
ત્યારે ખીલે છે લીલેરો રંગ;

ભમરાના ગુંજનથી જાગી ઊઠે છે
ફૂલોની સૂતી સુગંધ
તમે મૂંગા તો ઝરણું પણ ખારું લાગે;

રોમાંચે રોમાંચે દીવા બળે
અને આયુખું તો તુલસીનો ક્યારો;

તારી તે વાણીમાં વ્હેતી મુકું છું હું
કાંઠે બાંધેલો જનમારો.
એક અમથું આ ફૂલ પણ ન્યારું લાગે

-સુરેશ દલાલ

2 thoughts on “તમે વાતો કરો તો થોડું સારું લાગે – સુરેશ દલાલ”

Leave a Comment

error: Content is protected !!