તલાશ કર – પરેશ દવે

Share it via

શબ્દની ભીતર પ્રવાસ કર
અર્થની ઊંડી તપાસ કર.

તો જ હટશે અંધકાર આ,
જીવ બાળીને ઉજાસ કર.

ચાર ભીંતોનું મકાન છે,
તું ન ઘર એમાં તલાશ કર.

એ હસીને તો ગયા હતા,
જીવ ના અમથો ઉદાસ કર

જાતનો પ્હેલાં રકાસ કર,
એ રીતે એની તલાશ કર.

પરેશ દવે

Leave a Comment

error: Content is protected !!