તાળાં દિલનાં એમ ન ખૂલે

Share it via

તાળાં દિલનાં એમ ન ખૂલે ખટાક દઈને,
કળ જાણો તો ખૂલે પળમાં પટાક દઈને !

બહુ બહુ તો બે ગોબા પડશે, સબંધો છે,
પછડાશે પણ તૂટશે નહીં એ તડાક દઈને !

ખંજર જેવું હોય કશું તો સમજી શકીએ,
અવગણના ખૂંચી’તી દિલમાં ખચાક દઈને !

હળવા હોવું પૂર્વશરત છે, ચગવા માટે,
ગર્વ ચગ્યો’તો, પટકાયો તો ધબાક દઈને !

ગઇકાલે આવ્યો તો, આજે નહીં આવું હું,
દ્વાર તમે વાસ્યું’તું કાલે ધડાક દઈને !

બે આંખોમાં થીજેલા બે આંસુ છે એ,
બોર નથી પાકાં કે પડશે ટપાક દઈને !

ચીસ અમારી કારણવશ પડઘાઈ નહોતી,
ચોંટી ગઈ’તી સામા દિલમાં છપાક દઈને !

મારાથી તો કાગળ સુધ્ધાં નથી કપાતો,
તેં કાપ્યો’તો નાતો કેવો કટાક દઈને ?

ખખડાવીને થાક્યો તોય ખૂલ્યું ના અંતે
મનવા ચાલો, દ્વાર ખૂલે જ્યાં ફટાક દઈને !

કિશોર જીકાદરા

Leave a Comment

error: Content is protected !!