દરિયા, સમજી લેજે – તેજસ દવે

Share it via

ડૂબી જવાને માટે નીકળ્યો નથી લઈને હોડી, દરિયા, સમજી લેજે!
છિદ્ર પડેલી હોડી તરતી એ… આ મૂકી, તારાથી જે થાય કરી લે.                 તેજસ દવે

Leave a Comment

error: Content is protected !!