નદી તરવી બહુ ભારે પડે -હેમેન શાહ

Share it via

એ વળી ક્યારે ધીમી ધારે પડે ?
વીજળીનું શું ? પડે ત્યારે પડે.

સૂર્ય જેવું જ્યાં કશું હોતું નથી,
સર્વ પડછાયા શા આધારે પડે.

કેટલી ચીજો સમય લઈ જાય છે,
પણ ખબર કોને અને ક્યારે પડે ?

આજે ટહુકા, કાલે ખુશબૂ બંધ છે,
બહાર ફતવા વાર-તહેવારે પડે.

સામે કાંઠે હોય છે વાંછિત બધું,
પણ નદી તરવી બહુ ભારે પડે.

– હેમેન શાહ

download kavya dhara hindi application from this link

http://bit.ly/2FxTs8p

1 thought on “નદી તરવી બહુ ભારે પડે -હેમેન શાહ”

Leave a Comment

error: Content is protected !!