નભ-છત્રી નીચે ! – યોગેશ જોષી

Share it via

ધોધમાર વરસાદમાં
ચાલીયે છીએ આપણે પાસપાસે,
પોતપોતાની છત્રી નીચે.

તારી છત્રી ફગાવી દઈ,
તું આવી ગઈ,
મારી છત્રી નીચે.

ત્યાં તો
ગાંડાતૂર વરસાદી પવને
ફંગોળી દીધી
મારી છત્રી…

મૂશળધાર વરસાદમાં
હવે આપણે
નભ-છત્રી નીચે !
ને છતાં
કેમ હજીયે
કોરાંકટ્ટ ?!

યોગેશ જોષી

Leave a Comment

error: Content is protected !!