પાણીનો ફોટો છે? – જિગર જોષી

Share it via

હજુ અંધાર આઘો થાય એવો એક રસ્તો છે,
જુઓ સામે ત્યાં દુશ્મનના ઘરે એક જલતો દીવો છે.

મને પણ ખ્યાલ છે કે બંધ છે વરસોથી એ બારી,
નિખાલસતાથી કહું છું કે ફકત ધક્કો જ ખાવો છે.

કવિતામાં કોઇ ક્યાં કૈંજ પોતીકું લઈ આવ્યા?
હકીકતમાં તો આ સઘળું “કોઇ પડઘાનો પડઘો છે.”

ન કર તું વાત ઝરણાની, નદીઓની કે દરિયાની,
તરસ એવી છે પી જાશું – ઘરે પાણીનો ફોટો છે?

જૂકીને ચાલે છે – એ તો બહુ અદકેરું લક્ષણ છે,
હકીકતમાં તો એ માણસ પહાડોથીયે ઊંચો છે.

– જિગર જોષી

Leave a Comment

error: Content is protected !!