પ્રભુનું નામ લઈ – શયદા

Share it via

તમારા પગ મહીં જ્યારે પડ્યો છું;
હું સમજ્યો એમ – આકાશે ચડ્યો છું.

જતાં ને આવતાં મારે જ રસ્તે,
બની પથ્થર, હું પોતાને નડ્યો છું.

ઊછળતું દૂર ઘોડાપૂર જોયું,
અને પાસે જતાં ભોંઠો પડ્યો છું.


તમો શોધો તમોને એ જ રીતે
હું ખોવાયા પછી મુજને જડયો છું.

ખુશી ને શોક, આશા ને નિરાશા,
નિરંતર એ બધાં સાથે લડ્યો છું.

પરાજય પામનારા, પૂછવું છે –
વિજય મળવા છતાં હું કાં રડ્યો છું?

પ્રભુ જાણે કે મારુ ઘર હશે ક્યાં?
અનાદિ કાળથી ભૂલો પડ્યો છું !

મને ‘શયદા’ મળી રહેશે વિસામો,
પ્રભુનું નામ લઈ પંથે પડ્યો છું.

હરજી લવજી દામાણી ‘શયદા’

(જન્મ – 24/10/1892 અવસાન 30/06/1962)

Leave a Comment

error: Content is protected !!