પ્રાર્થના – પ્ર. ચી. પરીખ

Share it via

ગુલ આતમનાં અમ ખીલવવા,
જગ બાગ મનોરમ મ્હોરવવા;
મૃદ રંગ સુગંધિત રેલવવા,
બલ દે પ્રભુ ! સૌરભ દે અમને.

દઢ સંયમના તટમાં તરતી,
અમ જીવનની સરિતા સરતી;
જગ-સાગરમાં ભળવા ધપતી,
બલ દે પ્રભુ ! ગૌરવ દે અમને.

હૃદયે જગ- કૃંદનને ભરવા,
પ્રણયે જગ- ઘર્ષણ હોલવવા,
શિવ સર્જનના પથ તે બઢવા,
બલ દે પ્રભુ ! પૌરુષ દે અમને.

ગળવા ગરલો વ્યથતાં જગને,
અમૃત ઝરતાં દિલ દે અમને.

પ્ર. ચી. પરીખ

Leave a Comment

error: Content is protected !!