મને નીંદર નથી આવી – અરવિંદ ભટ્ટ

Share it via

ફર્યું તારીખનું પાનું મને નીંદર નથી આવી,
પછી પડખું ફર્યો છાનું મને નીંદર નથી આવી.

પણે ફૂટપાથ પર સૂતેલ માણસને જગાડી કહું,
લઈ મલમલનું બિછાનું મને નીંદર નથી આવી !

હું જેને સ્વપ્નમાં જોતો એ આવી ખુદ જગાડે તો,
કર્યું સુવાનું મેં બ્હાનું મને નીંદર નથી આવી.

મીચેલી આંખને જોઈને સમજો કે સૂતો છુ,
હું જોતો મૃત્યુ પોતાનું મને નીંદર નથી આવી.

મન એ એક ઝીણી વાત આખી રાત ખટકી છે,
તમે કા મન ગણો નાનું? મને નીંદર નથી આવી.

અરવિંદ ભટ્ટ

Leave a Comment

error: Content is protected !!