મેં પાનેતરમાં મોતી ટાંકયું – વિનોદ જોશી

Share it via

તું મીંઢળ જેવો કઠ્ઠણ
ને હું નમણી નાડાછડી !
તું શિલાલેખનો અક્ષર
ને હું જળની બારાખડી !

એક આસોપાલવ રોપ્યો,

તેં આસોપાલવ ફળીયે રોપ્યો તોરણમાં હું ઝૂલી,
તું અત્તરની શીશી લઈ આવ્યો પોયણમાં ખૂલી;

તું આળસ મરડી ઊભો
ને હું પડછાયામાં પડી !

એક પાનેતરમાં ટાંકયું,

મેં પાનેતરમાં મોતી ટાંકયું પૂજયાં તેં પરવાળાં
મેં શ્રીફળ ઉપર કંકુ છાંટ્યું પૂછ્યા તેં સરવાળા;

તું સેંથીમાં જઇ બેઠો ને હું પાંપણ પરથી દડી !

વિનોદ જોશી

Leave a Comment

error: Content is protected !!