મેં સ્વમાન ફેરવ્યું છે – ગૌરાંગ ઠાકર

Share it via

મેં નથી સુકાની બદલ્યો, ન સુકાન ફેરવ્યું છે
દરિયાનું એ રીતે મેં, અભિમાન ફેરવ્યું છે.

તું મને ઉદાહરણમાં, હવે ટાંકવો જવા દે;
મેં જીવન જીવી જવાનું, અભિયાન ફેરવ્યું છે.

આ સવાલ પ્રેમનો છે, તરત જ અમલ તું કરજે,
તું ગુમાન ફેરવી લે, મેં સ્વમાન ફેરવ્યું છે.

મને એટલી ખબર છે, અભિનય સમય કરે છે,
હવે દુ:ખનાં પાત્રમાં છે, પરિધાન ફેરવ્યું છે.

બહુ કરગર્યો છું એને, છતાં એક વાતે ખુશ છું,
હવે એ જ પારધીએ, જો નિશાન ફેરવ્યું છે.

તમે વાત આ જવા દો, હું ઈનામ છું જ મારું,
મેં બીજા ઈનામ પરથી, હવે ધ્યાન ફેરવ્યું છે.

મેં નથી સુકાની બદલ્યો, ન સુકાન ફેરવ્યું છે
દરિયાનું એ રીતે મેં, અભિમાન ફેરવ્યું છે.

તું મને ઉદાહરણમાં, હવે ટાંકવો જવા દે;
મેં જીવન જીવી જવાનું, અભિયાન ફેરવ્યું છે.

આ સવાલ પ્રેમનો છે, તરત જ અમલ તું કરજે,
તું ગુમાન ફેરવી લે, મેં સ્વમાન ફેરવ્યું છે.

મને એટલી ખબર છે, અભિનય સમય કરે છે,
હવે દુ:ખનાં પાત્રમાં છે, પરિધાન ફેરવ્યું છે.

બહુ કરગર્યો છું એને, છતાં એક વાતે ખુશ છું,
હવે એ જ પારધીએ, જો નિશાન ફેરવ્યું છે.

તમે વાત આ જવા દો, હું ઈનામ છું જ મારું,
મેં બીજા ઈનામ પરથી, હવે ધ્યાન ફેરવ્યું છે.

ગૌરાંગ ઠાકર

>

Leave a Comment

error: Content is protected !!