રસ્તામાં વટાવે છે મને ~ હેમંત ધોરડા

Share it via

નોટમાં વાળે છે સિક્કામાં ચલાવે છે મને
યાદ આવું છું તો રસ્તામાં વટાવે છે મને

લાલ બત્તીમાં મને ઑન કરે સાંજ ઢળે
મોડી રાતે એ વળી પાનમાં ચાવે છે મને

દિવસે કચરામાં વાળે છે એ મારા અવશેષ
રાતે બારીમાં નવેસરથી સજાવે છે મને

મારો ઉલ્લેખ થતાં એનું હસીને થૂંકવું
નામથી ગાલ સુધી ગલફામાં લાવે છે મને

કાળા લોહીનું ફરી ઘૂમરાવું પરસેવામાં
સ્પર્શ-પાતાળકૂવામાં એ તરાવે છે મને

હેમંત ધોરડા

Leave a Comment

error: Content is protected !!