રસ્તા અવાક લાગે છે – ભાવિન ગોપાણી

Share it via

ગલીમાં ડર અને રસ્તા અવાક લાગે છે
હવે આ શહેરમાં ધુમ્મસની ધાક લાગે છે

ડૂમા કે ચીસને ડૂબી જવું કે વહેવું’તુ?
કહ્યું ન કોઈએ સૌને ઘણુંય કહેવું’તુ,
બધાના હોઠ ઉપર છેકછાક લાગે છે
હવે આ શહેરમાં ધુમ્મસની ધાક લાગે છે

જઈ જઈને જશે તો જશે એ ક્યાં બોલો?
વસી વસીને વસે તો વસે એ ક્યાં બોલો?
કે જેને આભની છાંયામાં થાક લાગે છે
હવે આ શહેરમાં ધુમ્મસની ધાક લાગે છે

બજારુ ચોકને પહેલાની જેમ શણગારો
કોઈ આ ચોકની બળતી અમાસને ઠારો
પ્રતીક્ષા ચોકની છેલ્લી ઘરાક લાગે છે
હવે આ શહેરમાં ધુમ્મસની ધાક લાગે છે

ભાવિન ગોપાણી

Leave a Comment

error: Content is protected !!