રાધા ચાલી પગલાં જોતી

Share it via

રાધા ચાલી પગલાં જોતી.

જ્યાં જ્યાં હરિપગલાંને જોયા, ફૂલડાં મેલ્યાં ગોતી,
પાલવડે પદરેણું બાંધી, હરખાતી મન મ્હોતી.

રાધા ચાલી પગલાં જોતી.

કોઈ પૂછે તો કે’તી ખોયું કંઠહારનું મોતી,
ચંપકવરણી ચતુરા ચાલી દીવડે લૈને જોતી.

રાધા ચાલી પગલાં જોતી.

અંગેઅંગે ઉમંગ ન માયે, ઘડી ઊભી શરમાતી,
ક્યાં એ વેણુ ? ક્યાં એ કાનુડો ? ભીની આંખડી લ્હોતી.

રાધા ચાલી પગલાં જોતી.

– સુરેશ ગાંધી

Leave a Comment

error: Content is protected !!