લ્યો કેસૂડાં! -બાલમુકુન્દ દવે

Share it via

હો રંગ ઊડે પિચકારીએ
કેસૂડે કામણ ઘોળ્યાં :
લ્યો લ્યો કેસૂડાં!

હો પાસેવાળાં પડી રહ્યાં
આઘાંને રંગે રોળ્યાં :
લ્યો લ્યો કેસૂડાં!

હો કોઈનો ભીંજે કંચવો-
જી કોઈનાં સાડી-શેલાં :
લ્યો લ્યો કેસૂડાં!

હો કોઈ ના કોરું રહી જશે
જી કોઈ મોડાં, કોઈ વહેલાં :
લ્યો લ્યો કેસૂડાં!
હો છાબડીએ છલકાઈ રહ્યાં
જી વેચાતાં વણમૂલે :
લ્યો લ્યો કેસૂડાં!

આ નથી રમત જી રંગની
ઉર ધબકે ફૂલેફૂલે :
લ્યો લ્યો કેસૂડાં!

આ રંગ ઊડે પિચકારીએ
કેસૂડે કામણ ઘોળ્યાં :
લ્યો લ્યો કેસૂડાં!

Leave a Comment

error: Content is protected !!