શક્યતાનાં દ્વાર ખખડાવી જુઓ – શ્યામ સાધુ

Share it via

પથ્થરો બોલે તો બોલાવી જુઓ,
શક્યતાનાં દ્વાર ખખડાવી જુઓ,

સહુ પવનની જેમ તો આવી મળે,
વૃક્ષ માફક ડાળ ફેલાવી જુઓ.

સાવ બાળકના સમું છે આ નગર
કોઈ પણ આવીને લલચાવી જુઓ.

કાચબો કહેતા સમય જો સાંભરે,
રેતની શીશીને ઊલટાવી જુઓ.

આયનામાં સહુ અહીં ઝીલાય છે
કોઈને આંખોમાં ચીતરાવી જુઓ.

Leave a Comment

error: Content is protected !!