શબ્દને સાધવો જોઈએ – ડૉ. હરીશ ઠક્કર

Share it via

હો સુખી તો સુખી લાગવો જોઈએ
આદમી મન મૂકી નાચવો જોઇએ

ટાઢની બાદ તડકો થવો જોઈએ
ખૂબ સારો સમય પણ જવો જોઈએ

વૃક્ષને રોજ ઝભ્ભો નવો જોઇએ
વેલનો ખેસ પણ નાખવો જોઈએ

મહેંદી મૂકે ભલે હાથ ને પગ ઉપર
રંગ તો મન ઉપર લાગવો જોઈએ

એની પાસે જે માગે તે મળશે તને
છે શરત, શબ્દને સાધવો જોઈએ.

ડૉ. હરીશ ઠક્કર

Leave a Comment

error: Content is protected !!