શબ્દનો આધાર છે

Share it via

જ્યાં પીડાઓ છે ને પારવાર છે
ત્યાં જરૂરી શબ્દનો આધાર છે

આંખ ખોલી તોજ સમજાયું મને
ચોતરફ કેવો ગહન અંધાર છે

શ્વાસના વર્તુળને છેદીને જવું
આપણો સૌથી વિકટ પડકાર છે

આ બધું બ્રહ્માંડ સૃષ્ટિને ધરા
મૂળમાં તો શૂન્યનો વિસ્તાર છે

કાન દઈને સાંભળો એને તમે
મૌનમાં કેવો અજબ ચિત્કાર છે

ઉર્વીશ વસાવડા

Birthdate : 04/13/1956

Leave a Comment

error: Content is protected !!