શુકન આવિયાં રે… મહેન્દ્ર જોશી

Share it via

મનમાં ચંપો ને મનમાં મોગરો જી રે
મનમાં ઝળૂંબે ભીનો વાન રે
દાદાજી શમણે શુકન આવિયાં રે…

પે’લા ઘમ્મર વલોણે દીઠી થાંભલી રે
પછી રમતી દીઠી રે સૈયર આંબલી જી રે
પાદર પોંખું ને પોંખું ડુંગરો જી રે
પોયણીએ પોઢ્યાં આસમાન રે
દાદાજી કુમકુમ ચોખા લાવિયા રે…

પાંપણ પલકે ને ઝણકે ઝાંઝરી જી રે
જીવમાં ખૂંચે રે મહિયર કાંકરી જી રે
કીધો કાબર કાગાએ ધજાગરો જી રે
પાંખો ફૂટી ને ફૂટ્યાં ભાન રે
દાદાજી કાગળ કોણે મોકલાવિયા રે..

રૂડી કોયલ કૂજે હો આંબા શાખની જી રે
મારી ચંદનચૂડી રે સવા લાખની જી રે
આંખે અઢળક ઢળ્યો ઉજાગરો જી રે
આવ્યાં આવ્યાં સુગંધના વિમાન રે
દાદાજી મોતી વેણે વધાવિયાં રે…

મહેન્દ્ર જોશી

Leave a Comment

error: Content is protected !!