શૈલેષ ટેવાણી

Share it via

આસપાસને એમ ઉકેલો
જર્જર છે ને તેમ ઉકેલો

ચીસ ઊઠે જો ભીતર એવી
અર્થો એના કેમ ઉકેલો?

સામે પડ્યું જે દેખાતું –
છેક બીજું છે વ્હેમ ઉકેલો

કાલ હતું તે આજે પણ છે,
ભેદ જોશીજી એમ ઉકેલો.

નથી અમારું નથી તમારું,
મન બીજાનું કેમ ઉકેલો?

શૈલેષ ટેવાણી

Leave a Comment

error: Content is protected !!