સાચા પ્રવાસમાં જીવ્યા – વિહંગ વ્યાસ

Share it via

જીવવાનાં પ્રયાસમાં જીવ્યા
કોણ હોશોહવાસમાં જીવ્યા

પૃથ્વિને જે પડાવ માને છે
એજ સાચા પ્રવાસમાં જીવ્યા

કોઇ વીંધાતુ જાય વાણીથી
કોઇ વાણી વિલાસમાં જીવ્યા

ગર્ભમાં ગોળ ગોળ ઘૂમીને
એક કાળા ઉજાસમાં જીવ્યા

આપણે ભરબજારની વચ્ચે
પૂર્ણ એકાંતવાસમાં જીવ્યા

મોક્ષ પામ્યા પછી ઘણાં લોકો
આપણી આસપાસમાં જીવ્યા

~ વિહંગ વ્યાસ

Leave a Comment

error: Content is protected !!