હરી ગયો – નિરંજન ભગત

Share it via

હરિવર મુજને હરી ગયો!

મેં તો વ્હાલ કીધું નહોતું ને તોયે મુજને વરી ગયો !

અબુધ અંતરની હું નારી,

હું શું જાણું પ્રીતિ !

હું શું જાણું કામણગારી

મુજ હૈયે છે ગીતિ !

એ તો મુજ કંઠે બે કરથી વરમાળા રે ધરી ગયો !

સપનામાંયે જે ના દીઠું,

એ જાગીને જોવું

આ તે સુખ છે કે દુ:ખ મીઠું?

રે હસવું કે રોવું ?

ના સમજું તોયે સહેવાતું એવું કઈં એ કરી ગયો !

હરિવર મુજેને હરી ગયો !    – નિરંજન ભગત

error: Content is protected !!