દિલ છે, દરદ છે, પ્યાસ છે, હું એકલો નથી

Share it via

દિલ છે, દરદ છે, પ્યાસ છે, હું એકલો નથી;

ને શબ્દનો ઉજાસ છે, હું એકલો નથી.

એકાંતનો આ મોગરો કોળી ઊઠ્યો જુઓ,

એક આગવી સુવાસ છે, હું એકલો નથી.

સહરા છે, ઝાંઝવા છે, સતત ઊડતો ગુબાર,

ને કોઈની તલાશ છે, હું એકલો નથી.

વાળી’તી જેમાં ગાંઠ જનમભરના સાથની,

મુઠ્ઠીમાં એ રૂમાલ છે, હું એકલો નથી.

બોલો તો આખી સિમ કરી દઉં હરીભરી,

મનની અતાગ વાવ છે, હું એકલો નથી.

આ કેફ ઊતરે તો હવે કેમ ઊતરે?

ગેબી છલકતો જામ છે, હું એકલો નથી.

‘દીપક’ હું નીતરુંછું સુરાહીમાં દમબદમ,

ભરચક તલબનો જામ છું, હું એકલો નથી.

error: Content is protected !!