હું બાવળ વાઢવા નીસરી રે

Share it via

બાવળ વાઢવા નીસરી રે મા જોગમાયા
મને જંગલે ભરડો લીધો
મૂઆ કેસૂડે ચટાકો દીધો

મને લીલુડો આફરો ચડ્યો રે મા જોગમાયા
હું બાવળ વાઢવા નીસરી રે મા જોગમાયા

મને લીલોતરા ઘાસે ફટવી
રોયા કાળોતરા ડુંગરે ફસવી

મને અષાઢી મેઘલે ભીંજવી રે માં જોગમાયા
હું બાવળ વાઢવા નીસરી રે મા જોગમાયા

મારા હાથમાં ડોલે ડુંગરા
બેય પગમાં કૂદે ઝરણાં

હું તો લાગુ ભારે વરવી રે મા જોગમાયા
હું બાવળ વાઢવા નીસરી રે મા જોગમાયા

બેસું ગુમસુમ વાવડીની પાળે
જોઉં રૂમઝૂમ બોરડીની ડાળે

મારે અંગે શૂળનો સણકો રે મા જોગમાયા
હું બાવળ વાઢવા નીસરી રે મા જોગમાયા

નીતા રામૈયા


Leave a Comment

error: Content is protected !!