હૈયું – પ્રહલાદ પારેખ

Share it via

હૈયાની જાણો છો જાત ?
કે’વી હોયે કંઈયે વાત,
તોયે કે’વી ને ના કે’વી,
બન્ને કરવાં, એકી સાથ.

વજ્જર જેવા એને થાવું,
ફૂલ સમા યે બનવું સાથ,
ક્યાં વજ્જર ? ક્યાં ફૂલડું ? તેને
બન્નેનો કરવો મેળાપ.

બિન્દુનું ગાવું છે ગાન,
સિન્ધુનીયે લેવી તાન;
દોસ્તી સૌ સંગાથે કરવી,
નાનાં વા એ હોય મહાન.

દુભાઈને ગાવું પરદુઃખે,
ઘવાઈને પોતે ગાવું;
દેવું છે પોતાને સઘળું,
ને સાથે માગણ થાવું.

સૌની સાથે એક થવું છે,
ચિર-સાથી ના કોઈ તણા,
વિરોધમાં દાખવવી સંધિ
એવા એના કોડ ઘણા.

પ્રહલાદ પારેખ

Leave a Comment

error: Content is protected !!