દિલ છે, દરદ છે, પ્યાસ છે, હું એકલો નથી

દિલ છે, દરદ છે, પ્યાસ છે, હું એકલો નથી; ને શબ્દનો ઉજાસ છે, હું એકલો નથી. એકાંતનો આ મોગરો કોળી ઊઠ્યો જુઓ, એક આગવી સુવાસ છે, હું એકલો નથી. સહરા છે, ઝાંઝવા છે, સતત ઊડતો ગુબાર, ને કોઈની તલાશ છે, હું એકલો નથી. વાળી’તી જેમાં ગાંઠ જનમભરના સાથની, મુઠ્ઠીમાં એ રૂમાલ છે, હું એકલો નથી. … Read more

ગઝલ

ગર્વ હું કરતો નથી, એ વાતે હું મગરૂર છું; જાણતો ના હું જ મુજને, એટલો મશહૂર છુ.   તારી પાસે પ્હોંચવાની વાત કોરાણે રહી, હું જ મારાથી હજી તો કેટલોયે દૂર છુ !   આંખડીનાં તેજ મારાં સાવ છીનવાઈ ગયાં અંધ થઈને આઠડું છુ તોયે તારું નૂર છુ.   કાં તો હું તારી દઇશ, ને … Read more

error: Content is protected !!