દિલ છે, દરદ છે, પ્યાસ છે, હું એકલો નથી

દિલ છે, દરદ છે, પ્યાસ છે, હું એકલો નથી; ને શબ્દનો ઉજાસ છે, હું એકલો નથી. એકાંતનો આ મોગરો કોળી ઊઠ્યો જુઓ, એક આગવી સુવાસ છે, હું એકલો નથી. સહરા છે, ઝાંઝવા છે, સતત ઊડતો ગુબાર, ને કોઈની તલાશ છે, હું એકલો નથી. વાળી’તી જેમાં ગાંઠ જનમભરના સાથની, મુઠ્ઠીમાં એ રૂમાલ છે, હું એકલો નથી. … Read more

error: Content is protected !!