અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા – મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’ ગાફિલ’

Share it via

અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા – મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’ ગાફિલ’

અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા-
એના શબદ ગયા સોંસરવા :
અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.


આભ અવાકની વાણ સુણાવી,
ઝમ્યા નેહ મેઘરવા;
ટીપે ટીપે ધાર ઝવી, એને
ઝીલી થયા અમે નરવા.
અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.

અંબરથીય અતિ અતિ ઊંચે
બાંધ્યા ચિત્ત ચંદરવા;
મન માંડવડે મનહર જ્યોતિ
જળી રહી તમ હરવા.
અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.


શબદ સોંસરવા સર્યા મૌનમાં,
મોંઘે મોત એ મરવા;
સદગુરુ, અમને જુગતિ બતાવો
પંડ પાર પરવરવા.
અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.

મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’ ગાફિલ’


Leave a Comment

error: Content is protected !!